Praha Jeruzalém

Dne 30. září 2021 se vysocí představitelé Hamásu a dalších frakcí zúčastnili konference financované Hamásem, na níž se diskutovalo o správě "Palestiny" po jejím "osvobození" od Izraele.

Od: Memri The Middle East Media Research Institute, 5. října 2021

Konferenci s názvem "Příslib posmrtného života - Palestina po osvobození" financoval Hamás a sponzoroval ji vůdce Hamásu v Gaze Jahjá Sinwar.

Pořádal ji institut Promise of the Hereafter Institute, založený v roce 2014.

Dr. Issam Adwan, předseda přípravného výboru konference a bývalý vedoucí oddělení pro záležitosti uprchlíků Hamásu, uvedl, že doporučení konference budou předložena vedení Hamásu.

V prohlášení, které na konferenci přednesl člen politického byra Hamásu Kamal abú Aún, Sinwar uvedl, že "sponzorujeme tuto konferenci, protože je v souladu s naším hodnocením, že vítězství je blízko" a že "úplné osvobození Palestiny od moře k řece" je "srdcem strategické vize Hamásu".

Následuje závěrečné prohlášení konference a výňatky z prohlášení Sinvara a předsedy konference Kanaana Obeida:

Závěrečné prohlášení konference "Příslib posmrtného života":

Dnes, 30. safaru 1443 AH, 30. září 2021, se pod velkorysou záštitou vůdce Jahjá al-Sinvara Abú Ibrahíma, šéfa hnutí Hamás v pásmu Gazy, konala první konference o strategické vizi svého druhu: konference "Slib posmrtného života", na níž byly formulovány myšlenky a metody činnosti, které mají být realizovány při osvobozování Palestiny v různých oblastech, o nichž se na konferenci diskutovalo. Doplnily se tak strategie, které Institut příslibu posmrtného života formuloval od svého založení v roce 2014, s cílem poskytnout jasnější vizi těm, kteří mají na starosti osvobození Palestiny. Níže jsou uvedena některá doporučení formulovaná na konferenci:

1. Svrchovaným orgánem, který má vést osvobození, je Rada pro osvobození Palestiny, která má zahrnovat všechny palestinské a arabské síly, jež podporují myšlenku osvobození Palestiny, s podporou spřátelených zemí.

2. Osvobození Palestiny je kolektivní povinností celého islámského národa, především palestinského lidu. Je proto nezbytné formulovat plán využití zdrojů národa a rozdělení práce mezi jeho jednotlivé složky, každé podle jejích schopností. To je odpovědností Rady pro osvobození Palestiny.

3. V čele Rady pro osvobození Palestiny bude stát generální sekretariát vedený řídící radou, který se po osvobození Palestiny stane výkonnou radou v čele s prozatímní prezidentskou radou, a to až do konání prezidentských a parlamentních voleb a do vytvoření nové vlády.

4. Ihned po osvobození vydají osvobozenecké síly dokument o nezávislosti Palestiny, v němž budou stanoveny palestinské zásady, zdůrazněna palestinská národní identita a její arabská, islámská, regionální a mezinárodní hloubka. Na formulaci tohoto dokumentu bude dohlížet tým odborníků z oblasti politiky, práva a médií, neboť se bude jednat o historický dokument na právní a humanitární úrovni, který bude přímým pokračováním paktu Umara bin al-Chattába a prohlášení vydaného Saláh al-Dínem při osvobození mešity Al-Aksá v roce 1187. (Podle islámské tradice byla Umarova smlouva podepsána mezi druhým chalífou 'Umarem bin al-Chattábem a Sofroniem, křesťanským patriarchou Jeruzaléma, po dobytí města islámem v roce 638).

5. Po osvobození bude palestinský soudní systém přímo upraven prozatímním základním zákonem, který umožní provádět zákony z doby před vznikem nezávislého státu, každý ve své oblasti působnosti, pokud nebudou v rozporu s obsahem Palestinské deklarace nezávislosti nebo se zákony, které budou uzákoněny a ratifikovány soudními orgány v Palestině během přechodného období nebo po něm, a to až do sjednocení soudních orgánů v Palestině - protože zánik států [tj. Izraele] neznamená zánik právních účinků, neboť zákon není zrušen, nýbrž pozměněn jiným zákonem.

6. Osvobozenecké síly vyhlásí řadu prozatímních zákonů, které budou formulovány předem, včetně zákona o půdě a nemovitostech, který těmto silám poskytne kontrolu nad veškerou státní půdou a majetkem, a dále zákonů upravujících činnost státní služby, prozatímní vlády, palestinské armády, soudnictví a bezpečnostního aparátu, návrat uprchlíků, státního kontrolora a obecních úřadů.

7. Bude vypracován dokument, který bude deklarovat uplatňování palestinské svrchovanosti nad územími z roku 1948 a který stanoví postoj k různým dohodám a smlouvám.

8. OSN bude adresováno oznámení, v němž bude na základě článků Vídeňské úmluvy o nástupnictví států z roku 1978 prohlášeno, že stát Palestina je nástupcem okupačního státu a bude požívat práv okupačního státu. [Článek 2b této úmluvy uvádí, že "'nástupnictví států' znamená nahrazení jednoho státu druhým v odpovědnosti za mezinárodní vztahy území"].

9. Po osvobození bude osud vnitrostátních dohod podepsaných okupací nebo Palestinskou samosprávou záviset na rozhodnutí palestinského státu, vzhledem k tomu, že okolnosti, které panovaly v době okupace Palestiny, nejsou podobné okolnostem, které budou panovat později. Proto bude možné tyto dohody posuzovat z jiného hlediska, pokud se palestinský stát přikloní k tomu, aby se těchto závazků, zrozených z mezinárodních dohod, které jsou základem pro měnící se okolnosti, jimiž se zabývá Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969, zřekl.

10. Stát Palestina pravděpodobně zdědí po zaniklém státu "Izrael" dohody vymezující hranice s Egyptem a Jordánskem, jakož i dohody o vymezení hospodářské zóny s Řeckem ve východním Středomoří, práva na průjezd a plavbu v Akabském zálivu atd. Moudrá diplomacie jistě najde způsob, jak zajistit, aby v mezinárodních dohodách neutrpěly zájmy žádné strany, ani zájmy nástupnického státu Palestiny, ani ostatních států.

11. Dnes bude ustaven výbor právních expertů, který prostuduje všechny dohody, smlouvy a organizace, k nimž se připojil stát "Izrael", a předloží doporučení týkající se každé z nich, přičemž určí, které dohody by se stát Palestina měl rozhodnout zdědit a které nikoli.

12. Bude osloveno mezinárodní společenství a národy světa s cílem vyjasnit zahraniční politiku Palestiny založenou na spolupráci a vzájemném respektu; v Jeruzalémě, městě míru a svobody, se uskuteční první diplomatické setkání velvyslanců a zástupců různých států, aby se zdůraznilo dodržování mezinárodních závazků svobodného státu Palestina, které podporují bezpečnost, stabilitu a rozvoj v regionu a ve světě; dopisy budou zaslány OSN, velvyslancům různých států a zástupcům různých náboženství v Palestině.

13. Je nemyslitelné, aby člověk ztratil vlastnictví ke své půdě ... Proto musí být půda navrácena jejím vlastníkům, pokud na ní nebyly postaveny žádné strategicky důležité budovy nebo zařízení; v takovém případě dostanou vlastníci spravedlivou náhradu v penězích nebo v pozemcích.

14. Musí být vytvořen základ pro finanční správu, která bude připravena začít fungovat okamžitě, dokonce i během osvobozovacího úsilí ... Za tímto účelem by měl být v rozhodujícím okamžiku uveden do oběhu nový palestinský junaj [palestinský junaj byl měnou mandátní Palestiny], aby se zabránilo zhoršení situace, a měl by být zaveden v tuzemsku již nyní, aby si na něj lidé zvykli. Kromě toho se můžeme dohodnout s některou ze sousedních arabských zemí na dočasném používání její měny v přechodném období. V každém případě konference doporučuje palestinskému lidu, aby si nenechával izraelské šekely, ale aby své úspory vyměnil za zlato, dolary nebo dináry.

15. Při jednání s židovskými osadníky na palestinské půdě je třeba rozlišovat v přístupu k následujícím osobám: bojovník, který musí být zabit; Žid, který prchá a může být ponechán na pokoji nebo může být za své zločiny stíhán v soudní aréně; a mírumilovný jedinec, který se vzdá a může být buď integrován, nebo mu může být poskytnut čas k odchodu. Jedná se o otázku, která vyžaduje hluboké zvážení a projev humanismu, který vždy charakterizoval islám.

16. Vzdělaní Židé a odborníci v oblasti medicíny, techniky, technologie a civilního i vojenského průmyslu by měli být po určitou dobu v Palestině ponecháni a nemělo by jim být dovoleno odejít a odnést si s sebou znalosti a zkušenosti, které získali, když žili v naší zemi a užívali si jejího bohatství, zatímco my jsme za to vše platili ponížením, chudobou, nemocemi, strádáním, zabíjením a zatýkáním.

17. Návrat uprchlíků je třeba připravovat postupně, a to tak, že se předem zkoordinuje s hostitelskými zeměmi a zřídí se dočasná absorpční centra v blízkosti hranic s těmito zeměmi. V tomto přechodném období se uprchlíci zaregistrují u sčítacího úřadu, budou jim vydány průkazy totožnosti a bude na ně aplikován zákon o návratu.

18. V okamžiku, kdy se "Izrael" zhroutí, musí bezpečnostní aparát prozatímní vlády dát do rukou údaje týkající se agentů okupace v Palestině, v regionu a po celém světě a zjistit jména náborářů, židovských i nežidovských, v zemi i v zahraničí. Jedná se o neocenitelné informace, které nesmí být ztraceny, neboť s jejich pomocí můžeme Palestinu a arabskou a islámskou vlast očistit od pokrytecké spodiny, která v zemi šíří korupci. Tyto důležité informace nám umožní pronásledovat prchající zločince, kteří zmasakrovali náš lid.

19. Je třeba sestavit příručku vysvětlující mechanismus repatriace všech uprchlíků, kteří se chtějí vrátit, a uložit mezinárodnímu společenství, aby splnilo svou povinnost pomoci při jejich repatriaci a při realizaci plánů na jejich přijetí ve svých městech. Bohatí Palestinci musí být vyzváni, aby přispěli na projekt repatriace prostřednictvím bydlení, zaměstnání a investiční činnosti.

20. Až začne kampaň za osvobození Palestiny, budou palestinští bojovníci příliš zaneprázdněni zajištěním palestinských zdrojů. To znamená, že budou existovat další lidé, kteří se nezapojí do válečných operací, ale mají fyzické a duševní schopnosti a potřebný výcvik, kteří budou rekrutováni do lidových výborů, jež lze nazvat "strážními týmy". Ty budou tvořit muži starší 40 let a také ženy, Palestinci z Palestiny i mimo ni, jejichž hlavním úkolem bude zajišťovat zdroje země a dohlížet na ně. Budou vyškoleni a poté přiděleni do různých pracovních týmů. Každý tým se seznámí s institucemi a zdroji, které musí zajistit, a zaznamená jejich stav do aplikace, která bude informace nahrávat do centrální databáze, jež bude součástí administrativního systému koordinovaného s vojenským velitelem. Přípravy na tuto akci začnou již nyní, nejprve v pásmu Gazy.

Souhrnně řečeno, nastal čas jednat. Přípravy na osvobození Palestiny začaly s duchem osvobození, který vyzařoval z této konference, a s přípravami bojovníků, jejichž duše touží osvobodit zemi Palestinu a její svatá místa. Směřujeme k vítězství, které Alláh svým služebníkům slíbil: "Ó vy, kteří jste uvěřili, budete-li podporovat Alláha , On vás podpoří a pevně vám postaví nohy [Korán 47,7]"; "Řeknou: 'Kdy to bude? Řekni: 'Snad to bude brzy' [Korán 17:51]."

Sinwar: "Osvobození je jádrem strategické vize Hamásu"

Ve svém prohlášení na konferenci Sinwar uvedl, že "boj za osvobození a návrat do Palestiny se nyní přiblížil více než kdykoli předtím". Sinwar zdůraznil, že je důležité připravit se na to, co přijde, a jako příklad uvedl bitvu "Meč Jeruzaléma" - tj. konflikt mezi Hamásem a Izraelem v květnu 2021, který Izrael nazývá "Operace Strážce hradeb".

Tento konflikt podle něj "nevypukl náhle ... spíše se na něj odboj připravoval roky plánování, výcviku a vojenského a zpravodajského rozvoje".

Širší konflikt s Izraelem může podle něj skončit "pouze naplněním slibu vítězství a kontroly, který nám dal Alláh - že náš lid bude důstojně žít ve svém nezávislém státě s Jeruzalémem jako hlavním městem. Za tímto účelem usilovně pracujeme a vyvíjíme mnoho úsilí na zemi i v jejích hlubinách, v srdci moře i ve výšinách nebes ... Již vidíme blížící se osvobození, a proto se připravujeme na to, co přijde po něm."

Osvobození, pokračoval, "je jádrem strategické vize Hamásu, která hovoří o úplném osvobození Palestiny od moře až k řece, o návratu palestinských uprchlíků do jejich vlasti a o vytvoření palestinského státu s plnou svrchovaností nad jeho územím a s Jeruzalémem jako jeho hlavním městem ... Sponzorujeme tuto konferenci, protože je v souladu s naším hodnocením, že vítězství je blízko."

Člen politického byra Hamásu Mahmúd al-Zahhar se odvolával na bitvu na konci dnů a v rozhovoru pro deník Gaza Filastin řekl, že palestinský lid a celý islámský národ stojí na začátku závěrečné bitvy, které se musí zúčastnit Libanon, Sýrie a Jordánsko. Dodal, že "jejich účast vyřídí okupační entitu během jediného dne".  Bitva na konci dnů bude podle něj větší a intenzivnější verzí bitvy "mečem Jeruzaléma" z května 2021.

Předseda konference Kanaan Obeid: "Zmizení Izraele bude historickou událostí; Máme registr izraelských bytů, institucí a zdrojů."

Podle Obeida "cílem založení institutu 'Příslib posmrtného života' v roce 2014 bylo jednat tak, aby se ve všech směrech realizovala vize fáze, která bude následovat po osvobození - s ohledem na ekonomiku, politiku, bezpečnost a společnost."

Stažení Izraele z Gazy v roce 2005 "bylo zkušeností osvobození a my jsme se z něj poučili - zejména když jsme přišli o zdroje opuštěných izraelských osad v Gaze," řekl.

"Řekli jsme si, že není úniku před zřízením instituce, která bude mít na starosti přípravy a vypracování plánů pro fázi po osvobození," dodal.

"Máme registr čísel izraelských bytů a institucí, vzdělávacích institucí a škol, čerpacích stanic, elektráren a kanalizačních systémů a nezbývá nám než se připravit na jejich správu...

Věříme, že osvobození přijde během několika let a že zánik Izraele bude bezprecedentní historickou událostí na regionální i globální úrovni, která bude mít globální důsledky."

Vyzval také Palestince, aby se "zbavili izraelského šekelu, protože bude mít nulovou hodnotu - stejně jako bude mít nulovou hodnotu okupace".

Tento článek poprvé zveřejnil Middle East Media Research Institute.

 

 

07. 10. 2021 05:56 158 Karel Sedláček Zdroj: JewishPress.com

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem